Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SoHey, gevestigd te Swalmen ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 85338354.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De bepalingen uit het onderhavige document.

1.2. Diensten: De aanneming van werk, onderhoud, ontwikkeling van website, implementatie en advies.

1.3. Opdrachtgever: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van SoHey, dan wel met wie SoHey een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

1.4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de verkoop en/of levering van diensten door SoHey, waarop de algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn

1.5. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, formulieren en databases.

1.6. Onderhoud van een website: het door SoHey plaatsen van nieuwe door de Opdrachtgever aangeleverde informatie in de bestaande website van de Opdrachtgever of het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met SoHey verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van SoHey en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offertes en iedere overeenkomst, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, tussen SoHey en een Opdrachtgever, waarop SoHey deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van deze overeenkomst.

2.4. Inschakeling door SoHey van derden laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht. SoHey en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderd zal worden.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Offertes, prijsopgaven en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of prijsopgaven schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Offertes en prijsopgave door SoHey zijn tot 30 dagen na verzending geldig, tenzij door SoHey schriftelijk anders aangegeven. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.3. Het verschuldigde bedrag voor de diensten van SoHey wordt door SoHey samen met de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst bepaald, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien er geen bedrag wordt overeengekomen is het standaard uurtarief vermenigvuldigt met het aantal bestede en/of nog in te schatten uren van SoHey van toepassing. Het uurtarief wordt bepaald per overeenkomst

3.4. SoHey is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.5. De in een offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SoHey zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.7. Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht SoHey niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8. Offertes of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.9. De Opdrachtgever erkent onderling emailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmateriaal.

3.10. SoHey behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. SoHey zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft SoHey het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3. SoHey geeft aan welke informatie of documenten door de Opdrachtgever in het kader van een opdracht verstrekt moeten worden. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige verstrekking en aanlevering van gegevens informatie of documenten waarvan SoHey aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te bergrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SoHey zijn verstrekt, heeft SoHey het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SoHey de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan SoHey ter beschikking heeft gesteld.

4.7. SoHey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingeval SoHey is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.8. Opdrachtgever vrijwaart SoHey voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

4.9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SoHey gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SoHey daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 5. Duur overeenkomst

5.1. De overeenkomst tussen SoHey en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SoHey derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SoHey dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2. De levertijd voor de Website wordt in de overeenkomst nader bepaald.

5.3.  Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten.

5.4. SoHey kan een overeenkomst met de Opdrachtgever per ommegaande beëindigen in geval de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met SoHey gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.

5.5. SoHey heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.6. Indien Opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is SoHey gerechtigd alle kosten in rekening te brengen afhankelijk van omstandigheden van het geval.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SoHey zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SoHey gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SoHey bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SoHey op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SoHey een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

7.2. In geval van elke tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever is deze gehouden, naast schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te voldoen. Eventueel verstrekte kortingen komen te vervallen.

7.3. SoHey heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering voor natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest. In dergelijke situaties heeft SoHey zijnerzijds geen enkele verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SoHey op de Opdrachtgever zijn in zulke gevallen wel onmiddellijk opeisbaar.

7.4. De vorderingen van SoHey op de Opdrachtgever zijn ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan SoHey ter kennis gekomen omstandigheden SoHey goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 • indien SoHey de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SoHey kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • indien de Opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen.
 • voorts is SoHey bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SoHey kan worden gevergd

7.5. Indien de Opdrachtgever één of meer verbintenissen jegens SoHey niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van SoHey op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.6. In de in dit artikel genoemde gevallen is SoHey bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. SoHey is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SoHey gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SoHey, zal SoHey in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SoHey extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SoHey anders aangeeft.

 

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SoHey gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SoHey zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SoHey niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

8.3. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan worden onderschept. SoHey kan niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke- of geheime informatie.

8.4. SoHey handelt bij de uitvoering van de werkzaamheden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

8.5. De Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van een opdracht door de Opdrachtgever aan SoHey verstrekt, het voldoen aan op SoHey rustende wettelijke verplichtingen, risk management en quality review vereisten (zoals toegang tot Content Management System), interne zakelijke doeleinden (zoals opstellen van facturatie), SoHey vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan u, uw cliënten of derden, verwerkt, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met:

 • indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de opdracht
 • onderaannemers en IT-serviceproviders
 • verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs

8.6. Opdrachtgever stemt ermee in dat SoHey van Opdrachtgever of namens Opdrachtgever ontvangen (vertrouwelijke) informatie en persoonsgegevens, mits geanonimiseerd en niet herleidbaar, mag gebruiken onder andere in het kader van het samenstellen en aan- of onderhouden van best practices, statistiek, onderzoeksdoeleinden en/of marketingdoeleinden.

8.7. Ter ondersteuning van bedrijfsvoering is SoHey gerechtigd tot het gebruik van Google Analytics en clouddiensten.

8.8. SoHey zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door SoHey in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

8.9. Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die de Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of tenzij door SoHey voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever informatie met betrekking tot de opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SoHey, niet openbaren of aan derden verstrekken.

8.10. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

8.11. SoHey is gerechtigd tot het vermelden van Opdrachtgever’s naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) opdrachtgevers ter indicatie van SoHey’s ervaring.

 

Artikel 9. Eigendomsrechten

9.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding) van de algemene voorwaarden behoudt SoHey zich als volledig rechthebbende de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Intellectuele Eigendomswetgeving, de Auteurswet en het Beneluxverdrag intellectuele eigendom daaronder begrepen.

9.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door SoHey verstrekte stukken, zoals offertes, voorstellen, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, enzovoorts, die door SoHey aan Opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SoHey worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

9.3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendommen waaronder octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan SoHey. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend SoHey daartoe bevoegd.

9.4. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever. SoHey kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of herdistribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkenrechten, tekeningen of modelrechten, auteursrechten of portretrechten berusten die de Opdrachtgever heeft aangeleverd zonder SoHey op de hoogte te stellen van het bestaan van betreffende recht of rechten.

9.5. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is SoHey te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

9.6. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door SoHey tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van SoHey, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

9.7. Indien de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan Opdrachtgever en de Opdrachtgever wil het geleverde wijzigen, dan dient de Opdrachtgever voordien contact op te nemen met SoHey om toestemming te vragen.

9.8. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op het auteursrecht, dient de Opdrachtgever een schadevergoeding te voldoen aan SoHey. De hoogte van de schadevergoeding zal nader worden bepaald.

9.9. SoHey houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9.10. Hetgeen dat door SoHey is ontwikkeld kan als promotiemateriaal gebruikt worden, behoudens de gevallen waarbij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10. Reclames

10.1. Eventuele reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende prestatie SoHey schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

10,2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

10.3. Indien de reclame door SoHey gegrond wordt bevonden, is SoHey uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

 

Artikel 11. Honorarium

11.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen of een honorarium op urenbasis, welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door SoHey aan de Opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

11.2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

11.3. Indien SoHey met de Opdrachtgever een honorarium overeenkomt, is SoHey niettemin gerechtigd tot verhoging van dat honorarium omdat SoHey stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, enzovoorts, zal doorberekenen.

 

Artikel 12. Betaling

12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SoHey aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.  SoHey is gerechtigd om periodiek te factureren. Blijft betaling achterwege dan is de Opdrachtgever na het verstrijken van de genoemde 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Het recht van SoHey op volledige schadevergoeding blijft daarbij onverminderd.

12.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien SoHey echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

12.6. SoHey kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SoHey kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

12.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Voor zover SoHey bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en producten van derden, waarop SoHey weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan SoHey op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SoHey of het verbreken er van ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relaties met SoHey.

13.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan SoHey verstrekte gegevens. SoHey is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. SoHey is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

13.4. De aansprakelijkheid van SoHey, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

13.5. SoHey kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • fouten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • fouten in een gemaakt ontwerp of geschreven tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever reeds zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zou zijn geweest.

13.6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van SoHey of de bedrijfsstelling van SoHey, is de aansprakelijkheid van SoHey voor de schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de omvang van de opdracht.

13.7. De Opdrachtgever zal SoHey vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van de Opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.

13.8. Iedere vordering jegens SoHey vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht dan wel de overeenkomst is beëindigd.

13.9. De opdrachtgever vrijwaart SoHey voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SoHey toerekenbaar is.

13.10. Indien de Opdrachtgever aan SoHey informatiedrager, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Indien SoHey als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht langduriger dan wel blijvend onmogelijk is, kan SoHey de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

14.2. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van SoHey onafhankelijke omstandigheden die nakoming van een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken.

14.3. SoHey heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SoHey zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4. Indien SoHey bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst tussen SoHey en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en SoHey, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Roermond. SoHey blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

15.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16. Wijziging/aanvulling van de Voorwaarden en conversie

16.1. SoHey is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen/ aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen/aanvullingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

16.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.